Statut stowarzyszenia

Statut Stowarzyszenia Ewangelizacyjnego
„Koinonia Jan Chrzciciel – Oaza Błotnica”
Błotnica, 23 czerwca 2019
ROZDZIAŁ I
POSTANOWIENIA OGÓLNE
Artykuł 1
§1
Stowarzyszenie przyjmuje nazwę Stowarzyszenie Ewangelizacyjne „Koinonia Jan
Chrzciciel – Oaza Błotnica”, zwane dalej „Stowarzyszeniem”. Działa na podstawie
przepisów ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 roku Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z
2019 r. poz 713), ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i
o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688) oraz na podstawie niniejszego Statutu.
§2
Stowarzyszenie powstaje jako owoc długoletniej współpracy chrześcijan i ludzi dobrej
woli w dziele ewangelizacji, działalności edukacyjnej i charytatywnej.
Artykuł 2
§1
Siedziba Stowarzyszenia mieści się w Błotnicy (woj. zachodniopomorskie).
§2
Stowarzyszenie prowadzi swoją działalność na terenie całej Rzeczypospolitej Polskiej,
a także poza jej granicami.
Statut Stowarzyszenia „Koinonia Jan Chrzciciel – Oaza Błotnica”
2
§3
Stowarzyszenie jest dobrowolnym, samorządnym, trwałym zrzeszeniem o celach
niezarobkowych. Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej
członków. Do prowadzenia spraw, Stowarzyszenie może zatrudniać pracowników, jak i
zlecać ich prowadzenie osobom trzecim; może także korzystać z pracy wolontariuszy.
§ 4
Dla osiągnięcia swoich celów Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą
na ogólnych zasadach, może prowadzić szkoły i placówki oświatowe oraz spółdzielnie
socjalne.
§ 5
Stowarzyszenie współpracuje z krajowymi, zagranicznymi i międzynarodowymi
organizacjami i instytucjami o tym samym lub podobnym profilu działania, oraz może
pozostawać członkiem tych organizacji na zasadach pełnej autonomii.
Artykuł 3
Stowarzyszenie zostaje ustanowione na czas nieokreślony.
ROZDZIAŁ II
CELE STOWARZYSZENIA I SPOSOBY ICH REALIZACJI
Artykuł 4
Członkowie Stowarzyszenia zobowiązani są do modlitwy, do podejmowania dzieł
miłości i miłosierdzia, do życia wspólnotowego oraz do wspierania Stowarzyszenia –
poprzez wszelkie przedsięwzięcia w zgodzie z duchem i celami Stowarzyszenia.
Statut Stowarzyszenia „Koinonia Jan Chrzciciel – Oaza Błotnica”
3
Artykuł 5
§1
Stowarzyszenie nie ma na celu korzyści majątkowych, ale prowadzenie wszelkiej
działalności ewangelizacyjnej, edukacyjnej i charytatywnej oraz promocję wiary
chrześcijańskiej we wszystkich jej aspektach: kulturowym, ekumenicznym, społecznym,
duchowym, relacjach międzyosobowych, międzywspólnotowych i międzynarodowych.
§2
Stowarzyszenie realizuje swoje cele przez:
1) modlitwę, zarówno indywidualną, jak i wspólnotową;
2) prowadzenie działalności wśród dzieci, młodzieży i rodzin w zakresie oświaty, nauki
i techniki, kultury fizycznej i sportu oraz wychowania opartego na wartościach
chrześcijańskich;
3) tworzenie szkół ewangelizacji i instytutów formacji filozoficzno-teologicznej;
4) prowadzenie przedszkoli, szkół, innych placówek oświatowych oraz żłobków;
5) organizowanie wszelkiego rodzaju spotkań, także w obiektach użyteczności
publicznej i resocjalizacji, happeningów ewangelizacyjnych i festynów ulicznych,
rekolekcji, dni skupienia, pielgrzymek, kursów ewangelizacyjnych, w kraju i
zagranicą;
6) organizowanie konferencji, odczytów, wykładów, kursów, zjazdów, kongresów,
festiwali, imprez kulturalnych, szkoleń, obozów, wycieczek, kolonii, w kraju i
zagranicą;
7) prowadzenie i wspieranie wszelkiej działalności służącej integracji społeczeństw
lokalnych oraz pobudzaniu aktywności obywatelskiej;
8) wykorzystywanie środków społecznego przekazu;
9) wydawanie książek, czasopism, broszur związanych z celami Stowarzyszenia;
10) prowadzenie i wspieranie wszelkiej działalności w zakresie rolnictwa i
przedsiębiorczości;
11) dzieła charytatywne, dobroczynne i gościnność;
12) podejmowanie inicjatyw na rzecz ubogich i potrzebujących, zagrożonych
marginalizacją i wykluczeniem społecznym;
Statut Stowarzyszenia „Koinonia Jan Chrzciciel – Oaza Błotnica”
4
13) różnego rodzaju pracę służącą utrzymaniu i wspieraniu wspólnot Koinonii Jan
Chrzciciel;
14) promocję i organizację wolontariatu;
15) pozyskiwanie i wykorzystywanie dotacji i środków pomocowych: unijnych,
państwowych i samorządowych różnych szczebli, instytucji wspierających finansowo,
oraz pochodzących ze źródeł zagranicznych;
16) budowę, organizowanie i prowadzenie Strefy dla Rodziny oraz Ośrodków
Rozwoju Osobowego w aspekcie duchowym, psychologicznym, prawnym,
zdrowotnym i materialnym;
17) konsultacje i poradnictwo (psychologiczne, pedagogiczne, duchowe i inne);
18) prowadzenie zajęć z zakresu psychoedukacji;
19) prowadzenie psychoterapii (indywidualnej, grupowej, rodzinnej);
20) prowadzenie Biur Porad Prawnych i Obywatelskich;
21) działania na rzecz rozwoju społeczeństwa obywatelskiego;
22) podejmowanie innych przedsięwzięć zmierzających do realizacji celów
statutowych Stowarzyszenia.
§3
Stowarzyszenie prowadzi działalność statutową odpłatnie lub nieodpłatnie.
§ 4
Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą w rozmiarach służących
realizacji celów statutowych na zasadach, określonych w odrębnych przepisach.
Dochód z działalności gospodarczej Stowarzyszenia służy wyłącznie realizacji celów
statutowych oraz zadań należących do sfery zadań publicznych, o których mowa w art.
4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
i nie może być przeznaczony do podziału między jego członków.
Statut Stowarzyszenia „Koinonia Jan Chrzciciel – Oaza Błotnica”
5
§ 5
Działalność gospodarcza może być prowadzona przez Stowarzyszenie w formie
wyodrębnionego organizacyjnie zakładu na podstawie regulaminu ustalonego przez
Zarząd.
§6
Stowarzyszenie dla realizacji swych celów statutowych może podejmować w sposób
wolny wszelkie akty prawne, w tym również zobowiązania majątkowe.
ROZDZIAŁ III
CZŁONKOWIE
Artykuł 6
§1
Członkiem Stowarzyszenia może zostać osoba fizyczna, popierająca cele i działalność
Stowarzyszenia, zarekomendowana przez jednego z jego członków (członkowie
zwyczajni).
§2
Członkami Stowarzyszenia mogą zostać także inne osoby prawne, posiadające
analogiczne cele (członkowie wspierający).
§3
Do obowiązków każdego członka należy:
1)regularne uczestnictwo w zebraniach zwoływanych przez władze Stowarzyszenia;
2)ścisłe przestrzeganie Statutu, uchwał władz Stowarzyszenia oraz sumiennego
wypełniania powierzonych i przyjętych na siebie obowiązków;
3)regularne opłacanie składek członkowskich w wysokości ustalonej przez Zarząd;
Statut Stowarzyszenia „Koinonia Jan Chrzciciel – Oaza Błotnica”
6
4)aktywne uczestnictwo w działaniach Stowarzyszenia.
Artykuł 7
§1
Kandydat na członka Stowarzyszenia składa w Zarządzie pisemną prośbę o przyjęcie
wraz z deklaracją członkowską, w której wyraża akceptację norm niniejszego Statutu.
§2
O przyjęciu lub odrzuceniu prośby kandydata decyduje Zarząd.
USTANIE CZŁONKOSTWA
Artykuł 8
Ustanie członkostwa w Stowarzyszeniu następuje przez: wystąpienie, utratę
członkostwa, wykluczenie lub śmierć.
Artykuł 9
Członek może wystąpić na własną prośbę, jeżeli nie jest w stanie współdziałać lub brać
udziału w realizacji celów Stowarzyszenia.
Artykuł 10
Utrata członkostwa następuje w przypadku, gdy członek:
1)stracił cechy wymagane przy przyjęciu;
2)nie jest w stanie w żaden sposób współdziałać przy realizacji celów Stowarzyszenia.
Artykuł 11
Wykluczony może zostać członek, który:
Statut Stowarzyszenia „Koinonia Jan Chrzciciel – Oaza Błotnica”
7
1)podejmuje działalność sprzeczną z działalnością Stowarzyszenia;
2)nie przestrzega postanowień władz Stowarzyszenia;
3)regularnie i bez ważnego powodu nie wypełnia przyjętych na siebie zobowiązań
wobec Stowarzyszenia.
Artykuł 12
Członkowie, którzy przestają należeć do Stowarzyszenia przez wystąpienie, utratę
członkostwa, wykluczenie lub śmierć, jak również ich spadkobiercy czy następcy prawni
nie mają żadnego prawa do udziału w majątku Stowarzyszenia, nie mogą żądać zwrotu
wpłaconych składek oraz zwrotu wkładu innego rodzaju.
ROZDZIAŁ IV
WŁADZE STOWARZYSZENIA
Artykuł 13
Władzami Stowarzyszenia są:

 • Walne Zgromadzenie Członków;
 • Zarząd;
 • Komisja Rewizyjna.
  WALNE ZGROMADZENIE CZŁONKÓW
  Artykuł 14
  §1
 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Członków jest zwoływane przez Zarząd raz na rok.
 2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków jest zwoływane, gdy organy lub osoby
  uprawnione do zwoływania zgromadzeń uznają to za wskazane.
  Statut Stowarzyszenia „Koinonia Jan Chrzciciel – Oaza Błotnica”
  8
 3. Walne Zgromadzenie Członków zwołuje Zarząd za pomocą pisemnego
  zawiadomienia, poczty elektronicznej lub obwieszczenia zawieszonego w siedzibie
  Stowarzyszenia, na co najmniej dwa tygodnie przed terminem zebrania. W pilnych
  przypadkach wskazany termin może zostać skrócony do jednego tygodnia.
 4. Jeżeli po dokonaniu pierwszego zwołania Walne Zgromadzenie Członków nie uzyska
  odpowiedniego kworum do podejmowania ważnie uchwał, Walne Zgromadzenie
  Członków zwoływane jest ponownie z zachowaniem terminów wyżej określonych, a
  uchwały tego Zebrania podejmowane są ważnie bez względu na liczbę obecnych
  członków.
  §2
  1.Każdy członek Stowarzyszenia, o którym mowa w Art. 6. §1 niniejszego Statutu,
  posiada prawo głosu na Walnym Zgromadzeniu Członków.
  2.Każdy członek, o którym mowa w Art. 6. §1 niniejszego Statutu, posiada jeden głos.
 5. Na Walnym Zgromadzeniu Członków nie mogą uczestniczyć osoby trzecie.
 6. Nie ma możliwości uczestniczenia na Walnym Zgromadzeniu Członków i oddawania
  głosu za pośrednictwem pełnomocnika.
  §3
 7. Walne Zgromadzenie Członków może zostać zwołane z inicjatywy Zarządu
  Stowarzyszenia.
 8. Walne Zgromadzenie Członków może zostać zwołane również na pisemny wniosek
  1/4 (jednej czwartej) liczby członków Stowarzyszenia, posiadających prawo głosu. W
  tym przypadku zwołanie Zebrania powinno nastąpić w ciągu trzech tygodni od
  złożenia wniosku.
  §4
  Do zadań Walnego Zgromadzenia Członków należy:
  1)uchwalanie głównych kierunków działania Stowarzyszenia;
  2)zatwierdzenie rocznego sprawozdania finansowego;
  3)powoływanie i odwoływanie członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej;
  Statut Stowarzyszenia „Koinonia Jan Chrzciciel – Oaza Błotnica”
  9
  4)udzielanie absolutorium członkom Zarządu;
  5)podejmowanie ustaleń na tematy przedłożone przez Zarząd;
  6)uchwalanie zmian Statutu;
  7)uchwalanie, zatwierdzanie i dokonywanie zmian w odrębnych regulacjach;
  8)rozwiązanie Stowarzyszenia.
  Artykuł 15
  Posiedzeniu Walnego Zgromadzenia Członków przewodniczy Prezes Zarządu, a w
  razie jego nieobecności Wiceprezes Zarządu.
  Artykuł 16
  §1
 9. Zwyczajne i Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków podejmuje ważnie
  uchwały, jeżeli obecna jest na nim co najmniej połowa liczby członków, posiadających
  prawo głosu, z zastrzeżeniem Art. 14. §1. pkt 4 niniejszego Statutu.
 10. Uchwały Walnego Zgromadzenia Członków podejmowane są zwykłą większością
  głosów.
  §2
  Uchwały Walnego Zgromadzenia Członków, których przedmiotem jest zmiana
  niniejszego Statutu lub rozwiązanie Stowarzyszenia, zapadają większością 2/3 (dwóch
  trzecich) liczby głosów, przy obecności co najmniej 75% (siedemdziesięciu pięciu
  procent) liczby członków, posiadających prawo głosu. W tym przypadku nie mają
  zastosowania przepisy wynikające z Art. 14. §1. pkt 4 niniejszego Statutu, dotyczące
  wymaganego kworum w sytuacji ponownego zwołania Walnego Zgromadzenia
  Członków.
  §3
  Z każdego Walnego Zgromadzenia Członków sporządza się protokół.
  Statut Stowarzyszenia „Koinonia Jan Chrzciciel – Oaza Błotnica”
  10
  ZARZĄD
  Artykuł 17
  §1
 11. Zarząd składa się z od trzech do pięciu członków, w tym z:
 • Prezesa Zarządu,
 • Wiceprezesa Zarządu,
  powoływanych i odwoływanych przez Walne Zgromadzenie Członków.
 1. Członkowie Zarządu powoływani są na czas nieokreślony.
 2. Mandat Członka Zarządu wygasa wskutek śmierci, rezygnacji albo odwołania ze
  składu Zarządu.
  §2
  Zarząd może delegować określone zadania ustanawiając pełnomocnika, komitet
  wykonawczy lub dyrektora.
  §3
  Wszelkie pisma i dokumenty wychodzące na zewnątrz podpisuje Prezes lub
  Wiceprezes Zarządu.
  §4
  Zobowiązania majątkowe podpisuje dwóch członków Zarządu łącznie.
  Artykuł 18
  Do zadań Zarządu Stowarzyszenia należy:
  1) czuwanie nad wypełnieniem uchwał Walnego Zgromadzenia Członków;
  2) reprezentowanie Stowarzyszenia wobec władz i innych osób;
  3) planowanie i weryfikacja prowadzonych działań statutowych;
  4) sporządzanie i przedstawianie rocznego sprawozdania finansowego;
  5) zwoływanie Walnego Zebrania Członków zgodnie z niniejszym Statutem;
  Statut Stowarzyszenia „Koinonia Jan Chrzciciel – Oaza Błotnica”
  11
  6) decydowanie o przyjęciu nowych członków;
  7) decydowanie o utracie członkostwa lub wykluczeniu członka;
  8) ustalanie wysokości składek członkowskich;
  9) zawieranie wszelkich umów, a także zaciąganie zobowiązań majątkowych, w imieniu
  Stowarzyszenia;
  10) zatrudnianie pracowników lub podpisywanie umów z członkami i osobami
  trzecimi;
  11) podejmowanie decyzji w sprawie nie przyjęcia lub przyjęcia spadku z
  dobrodziejstwem inwentarza;
  12) podejmowanie decyzji dotyczących wszelkich innych kwestii związanych z
  funkcjonowaniem Stowarzyszenia, które nie należą do kompetencji Walnego
  Zgromadzenia Członków zgodnie z przepisami prawa i z niniejszym Statutem.
  Artykuł 19
  §1
  Zarząd Stowarzyszenia zwoływany jest przynajmniej raz w roku, ponadto za każdym
  razem, kiedy Prezes Zarządu uzna to za stosowne, lub też na wniosek co najmniej ½
  (jednej drugiej) liczby członków Zarządu.
  §2
 3. Uchwały Zarządu Stowarzyszenia zapadają bezwzględną większością głosów.
 4. W przypadku równowagi głosów decyduje głos Prezesa Zarządu.
  KOMISJA REWIZYJNA
  Artykuł 20
  §1
  1.Komisja Rewizyjna składa się z trzech osób, w tym z:
 • Przewodniczącego,
 • Zastępcy Przewodniczącego,
  Statut Stowarzyszenia „Koinonia Jan Chrzciciel – Oaza Błotnica”
  12
 • Sekretarza.
 1. Członkowie Komisji Rewizyjnej powoływani są na czas nieokreślony.
 2. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą wchodzić w skład Zarządu.
 3. Mandat Członka Komisji Rewizyjnej wygasa wskutek śmierci, rezygnacji albo
  odwołania ze składu Komisji Rewizyjnej.
  §2
  Do zadań Komisji Rewizyjnej należy:
  1)kontrolowanie działalności rzeczowej, organizacyjnej oraz finansowej Zarządu, pod
  względem zgodności z przepisami prawa i postanowieniami niniejszego Statutu, co
  najmniej raz w roku;
  2)zgłaszanie uwag dotyczących działalności swojej, jak i Zarządu;
  3)występowanie na Walnym Zgromadzeniu Członków z wnioskiem o udzielenie bądź
  też nie udzielenie absolutorium dotychczasowemu Zarządowi.
  §3
  1.Komisja Rewizyjna odbywa swoje posiedzenia co najmniej raz w roku.
  2.Komisja Rewizyjna podejmuje swoje uchwały zwykłą większością głosów, przy
  obecności co najmniej 2/3 (dwóch trzecich) swoje składu, w głosowaniu jawnym.
 4. Członkowie Komisji Rewizyjnej mają prawo brać udział w posiedzeniach Zarządu
  Stowarzyszenia z głosem doradczym.
  Statut Stowarzyszenia „Koinonia Jan Chrzciciel – Oaza Błotnica”
  13
  ROZDZIAŁ V
  MAJĄTEK STOWARZYSZENIA I GOPODARKA FINANSOWA
  Artykuł 21
  § 1
 5. Majątek Stowarzyszenia stanowią ruchomości, nieruchomości, a także inne prawa
  majątkowe, do których Stowarzyszeniu przysługuje tytuł prawny.
 6. Źródłami powstania majątku Stowarzyszenia są:
  a. składki członkowskie;
  b. darowizny krajowe i zagraniczne, zapisy i spadki;
  c. środki z funduszy publicznych, w tym subwencje, dotacje i granty;
  d. zlecenia od instytucji państwowych, samorządowych i kościelnych;
  e. dochody ze zorganizowanych na jego rzecz zbiórek, imprez publicznych oraz
  aukcji;
  f. dochody z majątku ruchomego i nieruchomego;
  g. prawa majątkowe przekazane Stowarzyszeniu odpłatnie bądź nieodpłatnie;
  h. odsetki bankowe oraz przychody z lokat kapitałowych, papierów wartościowych i
  innych instrumentów finansowych;
  i. dochody z prowadzonej działalności gospodarczej.
 7. Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową oraz rachunkowość, zgodnie z
  obowiązującym prawem.
  § 2
  Na podstawie uchwały Zarządu, Stowarzyszenie może podjąć działalność gospodarczą,
  z której dochody przeznacza się na realizację celów statutowych Stowarzyszenia.
  § 3
  Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą w szczególności
  w następujących dziedzinach:
  Statut Stowarzyszenia „Koinonia Jan Chrzciciel – Oaza Błotnica”
  14
 • obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania –
  55.20.Z;
 • opieka dzienna nad dziećmi – 88.91.Z;
 • prowadzenie placówek wychowania przedszkolnego – 85.10.Z;
 • prowadzenie szkół podstawowych – 85.20.Z;
 • wydawanie książek i periodyków oraz pozostała działalność wydawnicza, z
  wyłączeniem w zakresie oprogramowania – 58.11.Z, 58.14.Z, 58.19.Z;
 • pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizownych sklepach –
  47.19.Z;
 • sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet
 • 47.91.Z.
  § 4
  Zabrania się:
  1 udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem Stowarzyszenia
  w stosunku do jej członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z
  którymi pracownicy pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku
  pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub
  powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu
  przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”;
  2 przekazywania majątku Stowarzyszenia na rzecz ich członków, członków
  organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w
  stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje
  bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach;
  3 wykorzystywania majątku Stowarzyszenia na rzecz członków, członków organów
  lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do
  osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika z celów
  statutowych;
  4 zakupu na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których
  uczestniczą członkowie Stowarzyszenia, członkowie jej organów lub pracownicy
  oraz ich osób bliskich.
  Statut Stowarzyszenia „Koinonia Jan Chrzciciel – Oaza Błotnica”
  15
  ROZDZIAŁ VI
  ROZWIĄZANIE STOWARZYSZENIA
  Artykuł 22
  §1
  Rozwiązanie Stowarzyszenia wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia Członków,
  podjętej większością 2/3 głosów, przy obecności minimum 1/2 liczby członków
  uprawnionych do głosowania.
  §2
  Wszelkie aktywa wykazane na podstawie bilansu likwidacyjnego oraz majątek
  Stowarzyszenia zostaną przeniesione na rzecz organizacji o celach niezarobkowych,
  analogicznych do celów Stowarzyszenia.
  ROZDZIAŁ VII
  KLAUZULA ARBITRAŻOWA
  Artykuł 23
  W celu rozstrzygnięcia wszelkich sporów, wynikłych pomiędzy członkami oraz pomiędzy
  Stowarzyszeniem a członkami, którzy zakwestionowaliby zastosowanie i interpretację
  norm zawartych w niniejszym Statucie, w uchwałach i postanowieniach władz
  Stowarzyszenia czy odrębnych regulacjach Stowarzyszenia, członkowie zobowiązują
  się przede wszystkim do szukania rozwiązania polubownego.
  Statut Stowarzyszenia „Koinonia Jan Chrzciciel – Oaza Błotnica”
  16
  ROZDZIAŁ VIII
  POSTANOWIENIA KOŃCOWE
  Artykuł 24
  §1
  Roczna działalność Stowarzyszenia pokrywa się z rokiem kalendarzowym.
  §2
  W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Statucie zastosowanie mają przepisy
  Ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 2019 r. poz 713).